06/03/2559 ว่ายน้ำผู้สูงอายุ

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

06/03/2559 ว่ายน้ำผู้สูงอายุ

โพสต์ โดย นักว่ายน้ำ » 17 มี.ค. 2016, 00:35

ว่ายน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2559
แนบไฟล์
IMG_8140 (Small).JPG
IMG_8143 (Small).JPG
IMG_8144 (Small).JPG
IMG_8146 (Small).JPG
IMG_8145 (Small).JPG
IMG_8152 (Small).JPG
IMG_8153 (Small).JPG
IMG_0001 (Small).jpg
IMG_0002 (Small).jpg
IMG (Small).jpg
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=72&t=1404068

Re: 06/03/2559 ว่ายน้ำผู้สูงอายุ

โพสต์ โดย นักว่ายน้ำ » 17 มี.ค. 2016, 00:42

นายแน่มากถั่วแระ ตอนนายเชียร์บอลเรายังดูนายไม่ออก

แต่พอนายมาทำอาหารขาย นายใช้ถ้วยและชามที่ทำมาจากชานอ้อย ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เรารู้แล้วว่านายรักประเทศไทยจริงๆ

ต่างกับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่ยังใช้โฟมในการทำธุระกิจอยู่
แนบไฟล์
IMG_8157 (Small).JPG
IMG_8154 (Small).JPG
IMG_8155 (Small).JPG
IMG_8156 (Small).JPG
IMG_8158 (Small).JPG
IMG_8160 (Small).JPG
IMG_8161 (Small).JPG
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=72&t=1404068

Re: 06/03/2559 ว่ายน้ำผู้สูงอายุ

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 29 เม.ย. 2016, 18:46

..อยากทราบข้อมูลมากกว่านี้ครับ ที่เปิดกระทู้ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์ใด จึงให้ทราบเพียงเท่านั้นครับ.
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: 06/03/2559 ว่ายน้ำผู้สูงอายุ

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.ค. 2016, 12:07

การแข่งขนักฬ

าว่ายน า้ผ
ู้สูงอายุชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจา ปี2559
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559
ณ สระว่ายน ้าการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
*******************
รายละเอียดและข้อบังคับทั่วไป
1. วตัถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผู้สูงอายุได้ออกกา ลงักายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในวงกวา้ง
1.2 เพื่อเป็นการพฒั นาศกัยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของนกัวา่ ยน้า ผสูู้งอายุให้เหมาะสมกบัการแข่งขนักีฬา
วา่ ยน้า สูงอายนุ านาชาติ
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นกักีฬาวา่ ยน้า สูงอายไุ ดอ้อกกา ลงักายอยา่ งต่อเนื่องและเป็นแบบอยา่ งสา หรับบุตรหลาน
1.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบั สนุนกิจกรรมมวลชน การแข่งขนัขององคก์รกีฬาแห่งชาติและ
สมาคมวา่ ยน้า แห่งประเทศไทย
2. สถานที่แข่งขัน ณ สระวา่ ยน้า การกีฬาแห่งประเทศไทย หวัหมาก
3. ก าหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559
4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ประเภทบุคคล ฟรีสไตล์ 50, 100 เมตร
กบ 50, 100 เมตร
กรรเชียง 50, 100 เมตร
ผเีส้ือ50, 100 เมตร
4.2 ประเภททีม ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร(ชาย และ หญิง)
ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร(ชาย 2 คน หญิง 2 คน)
ผลัดผสม 4×50 เมตร(ชาย และ หญิง)
ผลัดผสม 4×50 เมตร(ชาย 2 คน หญิง 2 คน)
5. กติกาการแข่งขัน
5.1 ใชก้ ติกาของสหพนัธ์วา่ ยน้า นานาชาติ
5.2 การแข่งขนัแบบ Time Final
5.3 การสละสิทธ์ิใหท้ า หนงัสือแจง้ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั
5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการแข่งขนั ให้อยใู่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด
-2-
6. เกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั ในเพศและอายขุ องตนเอง
6.2 สามารถวา่ ยน้า ไดค้รบตามระยะทางที่สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั
7. กลุ่มอายุการแข่งขัน
7.1 ประเภทบุคคล3 รายการ
- กลุ่ม 1 รุ่นอายุ25 -29 ปี - กลุ่ม 8รุ่นอายุ60 -64 ปี
- กลุ่ม 2รุ่นอายุ30 -34 ปี - กลุ่ม 9รุ่นอายุ65 -69 ปี
- กลุ่ม 3รุ่นอายุ35 -39 ปี - กลุ่ม 10รุ่นอายุ70 -74 ปี
- กลุ่ม 4รุ่นอายุ40 -44 ปี - กลุ่ม 11รุ่นอายุ75 -79 ปี
- กลุ่ม 5รุ่นอายุ45 -49 ปี - กลุ่ม 12รุ่นอายุ80 -84 ปี
- กลุ่ม 6รุ่นอายุ50 -54 ปี - กลุ่ม 13รุ่นอายุ85 -89 ปี
- กลุ่ม 7รุ่นอายุ55 -59 ปี - กลุ่ม 14รุ่นอายุ90 -94 ปี
7.2 ประเภททีม จ านวน 5กลุ่ม (อายุ4 คนรวมกัน) 1 รายการ
- กลุ่ม 1 รุ่นอายุ100 -119 ปี - กลุ่ม 5 รุ่นอายุ240 -279 ปี
- กลุ่ม 2 รุ่นอายุ120 -159 ปี - กลุ่ม 6 รุ่นอายุ280 -319 ปี
- กลุ่ม 3 รุ่นอายุ160 -199 ปี - กลุ่ม 7 รุ่นอายุ320 -359 ปี
- กลุ่ม 4 รุ่นอายุ200 -239 ปี - กลุ่ม 8 รุ่นอายุ360 ปี ข้ึนไป
8. การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
8.1การสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั ประเภทบุคคล สามารถสมัครได้คนละไม่เกิน 2 รายการ
8.2การสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั ประเภททีม แต่ละคนสามารถสมัครได้คนละ1รายการเท่าน้นั
- สามารถส่งรายชื่อนกักีฬาประเภททีม ในวนัแข่งขนัไดไ้ม่เกิน เวลา 10.00 น.
8.3 เอกสารการรับสมัคร ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน
8.4 นกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งรายงานตวั ก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที
9. สถานที่รับสมัคร สมาคมวา่ ยน้า แห่งประเทศไทย ช้นั 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษา
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคา แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2170 9468 โทรสาร. 0 2170 9469 (อัตโนมัติ 24 ชวั่ โมง) หรือ
\ E - mail: thailandswimming@tasa.in.th
10. ก าหนดการรับสมัคร รับสมคัรต้งัแต่บดัน้ีถึง วันที่ 24กุมภาพันธ์2559 เวลา 17.00น.
(ไม่รับสมคัรในวนัแข่งขนั )
11. รางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1, 2และ 3 ในแต่ละรายการจะไดร้ับเหรียญทอง เป็ นที่ระลึก
12.กรณเีกดิอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดในระหวา่ งการแข่งขนั คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณี
หมายเหตุ มีเส้ือคอโปโลแจกและบริการอาหารกลางวนั ทุกท่าน
-3-
13. รายการแข่งขัน (ตารางการแข่งขัน)
เริ่มการแข่งขัน : เวลา 08.00 น.
รายการที่ 1 ฟรีสไตล์เมตร
ชาย
100 เมตร ชาย
รายการที่ 2 ฟรีสไตล์เมตร
ชาย
100 เมตร หญิง
รายการที่ 3 กรรเชียง 50 เมตร ชาย
รายการที่ 4 กรรเชียง 50 เมตร หญิง
รายการที่ 5 กบ 100 เมตร ชาย
รายการที่ 6 กบ 100 เมตร หญิง
รายการที่ 7 ผเีส้ือ 50 เมตร ชาย
รายการที่ 8 ผเีส้ือ 50 เมตร หญิง
รายการที่ 9 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย
รายการที่ 10 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง
รายการที่ 11 กบ 50 เมตร ชาย
รายการที่ 12 กบ 50 เมตร หญิง
รายการที่ 13 กรรเชียง 100 เมตร ชาย
รายการที่ 14 กรรเชียง 100 เมตร หญิง
รายการที่ 15 ผเีส้ือ 100 เมตร ชาย
รายการที่ 16 ผเีส้ือ 100 เมตร หญิง
รายการที่ 17 ผลัดผสม 4×50 เมตร (ชาย 2 หญิง 2)
รายการที่ 18 ผลัดฟรีสไตล์ 4× 50 เมตร (ชาย 2 หญิง 2)
รายการที่ 19 ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ชาย
รายการที่ 20 ผลัดฟรีสไตล์ 4× 50 เมตร หญิง
รายการที่ 21 ผลัดผสม 4×50 เมตร ชาย
รายการที่ 22 ผลัดผสม 4× 50 เมตร หญิง
ลงชื่อ……………………………………
(นายธนาวิชญ์ โถสกุล)
เลขาธิการสมาคมวา่ ยน้า แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 11 มกราคม 2559
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: 06/03/2559 ว่ายน้ำผู้สูงอายุ

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.ค. 2016, 12:09

รายละเอียด
ระเบียบการแข่งขัน
http://tasa.in.th/pro/pdf/newswp1288-1.pdf

ใบสมัคร
http://tasa.in.th/pro/pdf/newswp1288-2.pdf… เพิ่มเติม
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน